ธีระอกนิษฐ์น., & นิ่มตลุงอ. (1). การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology, 5(9), 29-36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898