Chirabhorn Phromthep จ. . พ. (2015). ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. SNRU Journal of Science and Technology, 7(2), 40–48. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43646