เพ็งสวัสดิ์ ว. (2014). การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Creative Science, 6(11), 181–190. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488