ประเสริฐสิน อ. (2014). อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. Creative Science, 6(11), 95–106. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482