วงศ์จิรัฐิติ อ. (2014). การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย. Creative Science, 6(11), 39–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18476