แสงสุริจันทร์ เ. (2014). ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Creative Science, 6(11), 13–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474