ม่านโคกสูง ป. (2014). บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 179–182. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865