พิลาภ เ. (2014). ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. Creative Science, 5(10), 135–148. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862