เสนาลอย อ. (2014). รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 117–134. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860