เดชบุญ ล. (2014). รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 99–116. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859