พาวินิจ ส. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 85–98. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857