ประเสริฐสิน อ. (2014). การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 73–84. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856