ยีมิน เ. (2014). บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), -. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16855