ชมชื่น ธ. (2014). ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1. Creative Science, 5(10), 61–72. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854