ยอดนา ป. .-. (2014). การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 49–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853