ปานศุภวัชร ถ. (2014). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University. Creative Science, 5(10), 33–48. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852