ธีระอกนิษฐ์ น. (2014). ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 17–26. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806