ร่มเย็น ล. (2014). การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. Creative Science, 5(10), 1–16. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800