โสพันนา ก., & อุทัยดา ธ. (2013). การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น. Creative Science, 1(1), 181–196. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251