เทียนกล่ำ อ. (2013). การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. Creative Science, 1(1), 115–122. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244