เทียนกล่ำอ. (1). การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 115-122. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244