สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. (2013). การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. Creative Science, 1(1), 97–114. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243