จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. (1). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 87-96. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10242