ธรรมคุณอ., & สรรพกิจจำนงก. (1). สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 25-36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10220