มหาชัย ร., คำเหม็ง ท., จินดาประเสริฐ ป., & รักซ้อน ส. (2013). ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว. Creative Science, 1(2), 143–150. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204