สีตะวัน ท., & สีตะวัน อ. (2013). การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Creative Science, 1(2), 111–118. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197