รัตนอุดมโชค ส. (2013). การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร. Creative Science, 1(2), 85–100. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195