ผาสุข อ. (2013). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ. Creative Science, 1(2), 55–68. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192