เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). การวิจัยและการพัฒนา. Creative Science, 1(2), 1–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186