อุมะวรรณ พ., เพ็งสวัสดิ์ ว., & สุรกิจบวร ศ. (2013). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Creative Science, 2(3), 167–177. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183