โกฏสันเทียะ ท. (2013). ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ. Creative Science, 2(3), 157–166. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182