ศิริสวัสดิ์ ม. (2013). การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ. Creative Science, 2(3), 93–108. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171