เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ. Creative Science, 2(3), 35–48. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165