ม่วงจันทร์ส., & สมพงษ์ส. (1). ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 83-92. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10041