ยศตะโคตรส., & วงศ์จิรัฐิติอ. (1). การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 61-68. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10019