เพชรคำ ส. (2013). ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว. Creative Science, 2(4), 31–42. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017