ฉลากบางว. (1). บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10012