(1)
เพชรคำ ส. ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Cre.Sci. 2013, 3, 1-18.