(1)
ศรีพสุดา ล. คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Cre.Sci. 2013, 3, 85-98.