(1)
เพชรคำ ส. โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Cre.Sci. 2013, 3, 49-62.