(1)
การุณย์ลัญจกร ส. ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Cre.Sci. 2013, 4, 141-146.