(1)
มาตวังแสง ร.; หวานอารมณ์ อ.; ภูษาวิโศธน์ พ. คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. Cre.Sci. 2013, 4, 47-60.