(1)
โสตถิสวัสดิ์ แ.; อินสิน น. ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก. Cre.Sci. 2013, 4, 77-88.