(1)
ธีระอกนิษฐ์น.; นิ่มตลุงอ. การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. SNRUJST 1, 5, 29-36.