(1)
Nikomtat, J. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยสีย้อมจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. SNRU. j. sci. tech. 2016, 8, 353-364.