(1)
Siriboon, D. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ของตัวแทนครัวเรือน ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี. Cre.Sci. 2016, 8, 292-300.