(1)
Chareonrat, J. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ Analysis on Factors Affecting Normal-Grade Student Dismissal Using Decision Tree. Cre.Sci. 2016, 8, 256-267.