(1)
Saisunee Klangpraphan ส. . ก. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. Cre.Sci. 2015, 7, 99-110.