(1)
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Cre.Sci. 2014, 6, 181-190.