(1)
วงศ์จิรัฐิติ อ. การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย. Cre.Sci. 2014, 6, 39-50.